Transitievergoeding bij ontslag

transitievergoeding

Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te helpen een nieuwe baan te vinden, bijvoorbeeld door omscholing.

Recht op een transitievergoeding

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd in de volgende situaties:

  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd door de werkgever met toestemming van het UWV
  • De arbeidsovereenkomst is ontbonden door de kantonrechter op verzoek van de werkgever
  • De werknemer neemt ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever
  • Een tijdelijk contract voor de bepaalde tijd wordt niet verlengd door de werkgever

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren. De werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een jaar heeft geduurd.

De transitievergoeding kent een maximum van € 94.000,- (2024) of een bedrag gelijk aan het loon over 12 maanden, indien dat (jaar)loon hoger is dan € 94.000,-. In een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan een hogere vergoeding worden afgesproken.

Het is mogelijk dat de werkgever voorafgaand aan het ontslag reeds scholingskosten heeft gemaakt ten behoeve van de werknemer. Deze kosten kunnen onder omstandigheden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Uitzonderingen

Op deze regels gelden een aantal uitzonderingen:

  • Indien de werkgever failliet is verklaard of andere insolventieprocedures van toepassing zijn, is de werkgever niet langer een transitievergoeding verschuldigd. Bedrijven die in financiële nood zitten, kunnen de transitievergoeding in termijnen betalen;
  • Deeltijdswerkers onder de 18 jaar, die 12 uur of minder per week werken, en werkenden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben geen recht op een transitievergoeding;
  • In afwijking van bovenstaande kunnen partijen anders overeenkomen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Ook kan bij CAO worden afgeweken van de regels omtrent de transitievergoeding;
  • Indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder toekenning van een transitievergoeding of met toekenning van een lagere transitievergoeding;
  • Indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een aanvullende billijke vergoeding toekennen.

Zie ook onze pagina over ontslag

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.