Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Noordam Advocatuur, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 93901909.

Niet alleen Noordam Advocatuur, maar ook iedere aan Noordam Advocatuur verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

Onder “cliënt” wordt verstaan de persoon die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door Noordam Advocatuur een overeenkomst met Noordam Advocatuur aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Noordam Advocatuur staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt aan Noordam Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door Noordam Advocatuur van tijd tot tijd worden vastgesteld. De uurtarieven zijn van toepassing op alle door Noordam Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichtte en te verrichten werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend het bestuderen van stukken, jurisprudentieonderzoek, e-mailcorrespondentie, telefonisch overleg, besprekingen (op kantoor en online), het bijwonen van een zitting, en eventuele gemaakte reistijd. Naast het honorarium is de cliënt aan Noordam Advocatuur de ten behoeve van cliënt gemaakte onkosten verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

Betaling van declaraties van Noordam Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Noordam Advocatuur is gerechtigd voor of van de cliënt te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan Noordam Advocatuur verschuldigd is. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en maakt Noordam Advocatuur vanaf de vervaldatum van de factuur aanspraak op een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. In geval de Cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door Noordam Advocatuur aan de Cliënt gefactureerde bedragen, dan is de Cliënt aan Noordam Advocatuur de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. 

Noordam Advocatuur behoudt zich het recht voor om vóór aanvang van de werkzaamheden en gedurende de werkzaamheden cliënt te verzoeken een voorschot te betalen.

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Noordam Advocatuur leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Noordam Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond. 

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Noordam Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Noordam Advocatuur behoudt zich het recht voor om derden, niet aan haar verbonden personen, in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt. Bij de selectie van derden zal Noordam Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Noordam Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden. Noordam Advocatuur heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid van derden namens de cliënt te aanvaarden.

Noordam Advocatuur is op grond van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), verplicht de identiteit van cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Noordam Advocatuur een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

Op de rechtsverhouding tussen Noordam Advocatuur en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Noordam Advocatuur en een cliënt kennis te nemen.

Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Noordam Advocatuur is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, is uitgesloten de toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

Noordam Advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Noordam Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement (https://noordamadvocatuur.nl/privacy-statement/).

De klachtenregeling van Noordam Advocatuur is van toepassing op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan Noordam Advocatuur (https://noordamadvocatuur.nl/dienstverlening-en-klachtenregeling/). Indien de klacht intern niet verholpen kan worden, kan deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur na instemming van cliënt en Noordam Advocatuur. 

Noordam Advocatuur beschikt niet over een stichting derdengelden.

Van deze algemene voorwaarden bestaat tevens een Engelse versie. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

Amsterdam, 22 juni 2024

Download: ALGEMENE VOORWAARDEN NOORDAM ADVOCATUUR