Kennismigranten in Nederland

Jaarlijks komen er tussen de 5.000 en 7.000 kennismigranten naar Nederland. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Sinds oktober 2004 kent Nederland een speciale kennismigrantenregeling. Wat zijn de arbeidsrechtelijke regels omtrent kennismigranten?

Wat wordt er verstaan onder een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant – van buiten de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland – die in Nederland komt werken en bijzondere (wetenschappelijke) kennis meebrengt. Nederland heeft een eigen regeling voor het toelaten van kennismigranten zodat bedrijven gemakkelijker hoogopgeleide werknemers van buiten Europa kunnen aannemen. Om een kennismigrant aan te kunnen nemen is het echter vereist dat de werkgever een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkende referent is, ook wel ‘sponsor’ genoemd (klik hier voor een lijst met erkende referenten). De werkgever hoeft voor de kennismigrant geen tewerkstelling aan te vragen maar hij dient wel een aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen bij de IND. Bovendien dient de werkgever de kennismigrant te betalen conform vastgestelde salarisvereisten. In 2022 gelden de volgende minimale salarisvereisten:

  • € 4.840 bruto per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder (excl. 8% vakantietoeslag);
  • € 3.549 bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar (excl. 8% vakantietoeslag);
  • € 2.543 bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar die in Nederland afgestudeerd zijn en binnen 1 jaar een kennismigrantenvergunning aanvragen/krijgen (excl. 8% vakantietoeslag).

Verblijfsvergunning kennismigrant met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verleent de IND een verblijfsvergunning van 5 jaar. Na afloop van deze 5 jaar kan de kennismigrant om naturalisatie verzoeken. Wanneer het arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, verleent de IND de kennismigrant een zoekperiode van 3 maanden om een nieuwe functie als kennismigrant te vinden. Vindt de kennismigrant binnen 3 maanden een nieuwe functie als kennismigrant bij een erkende referent, dan blijft de verblijfsvergunning geldig. Vindt de kennismigrant geen nieuwe functie als kennismigrant dan verloopt de verblijfsvergunning bij het verlopen van de zoekperiode.

De zoekperiode begint te lopen op de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Wanneer de kennismigrant  een beroep doet op de algemene middelen van de overheid tijdens de zoekperiode kan zijn verblijfsvergunning worden ingetrokken.

Verblijfsvergunning kennismigrant met arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft de IND een verblijfsvergunning af voor ten hoogste de duur van de gesloten arbeidsovereenkomst. Het rechtmatige verblijf van de kennismigrant hangt in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus samen met de duur van zijn arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst afloopt, eindigt ook het rechtmatige verblijf.

De kennismigrant met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt wel een zoekperiode van 3 maanden als hij tussentijds werkloos raakt, dat wil zeggen vóór het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan een kennismigrant met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt geen zoekperiode verleend wanneer zijn arbeidsovereenkomst n deze bepaalde tijd afloopt.

Na de zoekperiode

Heeft de kennismigrant na deze drie maanden nog geen nieuwe functie gevonden, dan trekt de IND de verblijfvergunning in. De kennismigrant dient in dat geval uit eigen beweging het land binnen 4 weken te verlaten. Als de kennismigrant wel een nieuwe functie als kennismigrant heeft gevonden, die aan alle voorwaarden voldoet, dan blijft de verblijfsvergunning geldig.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Als de kennismigrant ziek wordt maar door de hoogte van het ontvangen loon, een uitkering, of een combinatie hiervan toch aan de salarisvoorwaarden blijft voldoen, valt hij nog steeds aan te merken als kennismigrant. Het is voor de kennismigrant dus van belang duidelijke afspraken te maken met zijn werkgever over de hoogte van het loon gedurende zijn eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit ziektegeld moet minimaal gelijk zijn aan het looncriterium van de regeling kennismigranten. Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, begint ook voor de zieke kennismigrant de zoekperiode te lopen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.