Salarisvorderingen

Een van de belangrijkste plichten van een werkgever is dat hij tijdig het loon aan de werknemer betaalt. Een werknemer heeft een salarisvordering bij de werkgever, wanneer de werkgever het loon niet of niet tijdig betaalt. Een salarisvordering bij de werkgever kan ontstaan door betalingsonmacht, een conflict bij ziekte van de werknemer of (vermeend) ontslag.

Procedure bij de kantonrechter

Indien de werkgever geen gehoor geeft aan een verzoek van de werknemer om het verschuldigde salaris te betalen, kan de werknemer een procedure starten bij de kantonrechter. Als werknemer kunt u een salarisvordering tot vijf jaar terug indienen bij de werkgever. Na vijf jaar kunt u geen aanspraak meer maken op achterstallig salaris (verjaring).

Wanneer is loon achterstallig?

Een salarisvordering kan worden ingesteld vanaf het moment dat het loon achterstallig is geworden. Dat is het moment vanaf de opeisbaarheid van het loon. Er is sprake van opeisbaarheid wanneer het loon volgens de gemaakte afspraken uitbetaald moet worden. Vaak is dat in de arbeidsovereenkomst of in de cao vastgelegd. Indien er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, moet de werkgever het loon betalen na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden betaald. Indien de werknemer per maand betaald krijgt, dan is bijvoorbeeld het loon van januari achterstallig vanaf 1 februari.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente over salarisvordering

Indien de werknemer een salarisvordering heeft op de werkgever, dan is de werkgever een zogenoemde wettelijke verhoging (een bij de wet geregelde boete) aan de werknemer verschuldigd. De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever moet betalen voor elke dag dat het loon te laat is betaald. Over de eerste drie werkdagen geldt geen verhoging. Maar daarna kan de wettelijke verhoging al snel oplopen. Van dag 4 t/m dag 8 is de verhoging 5% per dag van het brutoloon. Na de 8e werkdag komt daar 1% per dag bij. De wettelijke verhoging is gemaximeerd op 50% van het achterstallig loon. 

Bij een salarisvordering is de werkgever, naast de wettelijke verhoging, ook wettelijke rente over het achterstallig loon verschuldigd. Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser in het algemeen kan vragen van een schuldenaar die te laat is met betalen. Dit geldt ook voor een te late loonbetaling. 

Bij een salarisvordering wordt de wettelijke rente berekend over het achterstallig loon én de wettelijke verhoging. Het gaat hier om de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de overheid. In 2021 bedraagt de wettelijke rente 2%.

salarisvordering

Loongarantieregeling UWV bij faillissement werkgever

Wanneer een werknemer een salarisvordering heeft op een werkgever die wel wil maar niet kan betalen, dan kan het faillissement van die werkgever worden aangevraagd. Als de werkgever failliet wordt verklaard, hebben werknemers recht op een WW-uitkering en ook op een aanvullende uitkering wegens betalingsonmacht, ook wel de “faillissementsuitkering” genoemd.

Advies nodig bij een salarisvordering?

Heeft u een salarisvordering jegens uw werkgever omdat uw werkgever uw loon niet of niet tijdig betaalt? Wij geven u graag advies en kunnen u daarnaast bijstaan in een eventuele procedure bij de kantonrechter. Indien u via ons online contactformulier of direct telefonisch contact opneemt (tel. 020 – 68 98 123), bespreken wij graag met u hoe wij u van dienst kunnen zijn.