Privacy Statement

Verwerking persoonsgegevens

Noordam Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Uiteraard worden uw gegevens door onsvertrouwelijk behandeld. Middels dit Privacy Statement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevensomgaan.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle cliënten van Noordam Advocatuur die juridische dienstverlening afnemen en voor alle potentiële cliënten die bij het eerste contact (kennismaking) hun persoonsgegevens hebben verschaft.

Verstrekte persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die u aanlevert via het contactformulier, telefonisch, via e-mail of tijdens een kennismakingsgesprek. Ook kan het zijn dat Noordam Advocatuur van uw eventuele wederpartij of van andere bij uw zaak betrokken personen of organisaties, persoonlijke gegevens van u ontvangt.

Grondslagen en doeleinden van de gegevensverwerking

Noordam Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • Een met u gesloten overeenkomst of mogelijk nog te sluiten overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Verkregen toestemming van de betrokkene(n)
 • Een gerechtvaardigd belang

Noordam Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende doeleinden:

 • Een met u gesloten overeenkomst of mogelijk nog te sluiten overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten
 • Het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Het versturen en innen van declaraties
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien en voor zover dat voor de (potentiële) opdracht noodzakelijk is.

Verwerking door derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan Noordam Advocatuur dienstverleners (gegevensverwerkers) inschakelen die, uitsluitend in onze opdracht, uw persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Noordam Advocatuur werkt bijvoorbeeld met ICT- en bereikbaarheidsdiensten en gebruikt diensten ten behoeve van onsdigitale dossierbeheer en de financiële administratie.

Persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. In voorkomende gevallen is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het corresponderen met en (eventueel) procederen tegen een wederpartij. 

Gebruik cookies & website

De website van Noordam Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Het gebruik van de cookies van GoogleAnalytics stelt ons in staat om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffenindien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Doorgebruik te maken van de website van Noordam Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Op de website van Noordam Advocatuur wordt verwezen naar websites van derden. Noordam Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt Noordam Advocatuur passende technische en organisatorische maatregelen.Noordam Advocatuur maakt bijvoorbeeld gebruik van ICT-diensten die ondersteuning bieden bij het functioneren en veilighouden van onze systemen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Noordam Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemdedoeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Vragen & klachten

Iedere betrokkene heeft op basis van de AVG de volgende rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens:

 • het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren
 • het recht om uw persoonsgegeven te laten verwijderen
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • het recht op dataportabiliteit
 • het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Neemt u voor vragen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens telefonisch contact op (020 – 68 98 123) of per e-mail (info@noordamadvocatuur.nl). Noordam Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Noordam Advocatuur aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld in het geval van zwaarwegende belangen zoals de geheimhoudingsplicht vanadvocaten en de wettelijke bewaartermijnen.