Loonbetaling bij ziekte

Bij ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon (deels) door te betalen. Hoe zit dat precies? En wat gebeurt er dan als u ziek uit dienst gaat?

Doorbetalingsplicht werkgever bij ziekte werknemer

Bij ziekte is uw werkgever wettelijk verplicht om, gedurende maximaal twee jaar, minimaal 70% van het maximumdagloon te betalen. Het maximum dagloon is in 2024 gesteld op € 274,44 bruto per dag, ofwel € 71.628,00 per jaar. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 71.628,00 per jaar, dan heeft u volgens de wettelijke regeling dus geen aanspraak op 70% van het meerdere. In arbeidsovereenkomsten en cao’s is veelal geregeld dat uw aanspraak 70% bedraagt van uw werkelijke salaris, óók als dat meer is dan € 71.628,00 – u krijgt dan dus meer dan de minimale wettelijke aanspraak. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat contracten bepalen dat de zieke werknemer gedurende een bepaalde periode 100% van zijn reguliere salaris ontvangt.

Voorts geldt dat de werkgever gedurende het eerste ziektejaar in ieder geval het minimumloon dient te betalen.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte van zijn werknemer. Zo is de werkgever niet verplicht het loon door te betalen tijdens ziekte indien:

  1. De ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt;
  2. De werknemer zonder goede reden zijn herstel belemmert of vertraagt (bijvoorbeeld wanneer de werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie of wanneer de werknemer passende arbeid weigert);
  3. De werknemer zich ziek meldt maar de bedrijfsarts van oordeel is dat de werknemer wél kan werken. In die situatie kan de werknemer overigens een second opinion vragen aan het UWV.
  4. In de arbeidsovereenkomst of in de CAO een regeling over wachtdagen is opgenomen. De werkgever is in dat geval niet verplicht om over de eerste of eerste twee ziektedagen (wachtdagen) enig loon te betalen.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst – ziek uit dienst

Als uw tijdelijke arbeidscontract eindigt tijdens uw arbeidsongeschiktheid, dan komt u in de Ziektewet terecht. U kunt een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV en op die manier een uitkering krijgen tot maximaal twee jaar na de dag van uw ziekmelding. De hoogte van de Ziektewetuitkering is 70% van het dagloon: het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Voor deze regeling geldt dus eenzelfde beperking als hierboven beschreven: indien u gemiddeld méér heeft verdiend dan het maximum dagloon, dan heeft u slechts recht op een Ziektewetuitkering ter hoogte van 70% van het maximum dagloon.

Zie ook onze pagina over arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.

Zie ook onze pagina over loonvorderingen.