Ontslag bij zwangerschap, mag dat?

De hoofdregel is dat u tijdens uw zwangerschap niet mag worden ontslagen. Er geldt dan namelijk een opzegverbod. Dit geldt gedurende de hele duur van uw zwangerschap, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en tijdens de eerste 6 weken ná uw bevallingsverlof. Alleen in uitzonderlijke gevallen is ontslag toegestaan.

Ontslag tijdens zwangerschap is toegestaan in de volgende situaties:

  • Ontslag tijdens de proeftijd, mits de zwangerschap niet de reden is voor ontslag
  • Niet-verlenging van het contract voor bepaalde tijd: De werkgever kan besluiten om na verloop van een contract voor bepaalde tijd het contract niet te verlengen, ongeacht of er sprake is van zwangerschap.
  • Ontslag op staande voet blijft mogelijk tijdens de zwangerschap, indien sprake is van een ‘dringende reden’, zoals bijvoorbeeld fraude of diefstal.
  • Ontslag tijdens een uitzendbeding: Indien er in uw uitzendovereenkomst een uitzendbeding is opgenomen, kan het bedrijf waar u werkt aangeven dat er geen werk meer voor u is.

Wel geldt bij deze situaties dat het ontslag niet discriminatoir mag zijn (discriminatieverbod). Dit betekent dat het ontslag of de niet-verlenging van het contract niet vanwege de zwangerschap mag zijn.

Verval van functie wegens bedrijfseconomische omstandigheden
Indien de functie van de zwangere werknemer komt te vervallen wegens bedrijfseconomische omstandigheden, dan geldt soms wel en soms geen opzegverbod. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties:

  • De gehele onderneming sluit de deuren: Ontslag is alleen mogelijk indien de zwangere werknemer nog niet met zwangerschaps- of bevallingsverlof is.
  • Slechts een deel van de werkzaamheden van de onderneming wordt beëindigd (reorganisatie): Ontslag is alleen mogelijk indien de zwangere werknemer tenminste 26 weken werkzaam is geweest op de arbeidsplaats die komt te vervallen en nog niet met zwangerschaps- of bevallingsverlof is.

Zie ook onze pagina’s over ontslag en arbeid en zorg: verlofregelingen.

Heeft u vragen over ontslag tijdens zwangerschap? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer +31 (0) 20 – 68 98 123.