Vakantiedagen en ziekte: wat zijn mijn rechten?

vakantiedagen en ziekte

Kan ik op vakantie tijdens ziekte?

Ja, ook tijdens ziekte heeft u recht om vakantiedagen op te nemen. Hiervoor moet u op de gebruikelijke wijze een vakantieverzoek indienen bij uw werkgever. De werkgever kan de bedrijfsarts eventueel om advies vragen. Indien de bedrijfsarts van oordeel is dat er medische bezwaren zijn, kan de werkgever uw vakantieverzoek afwijzen.

Ik ontvang 70% van mijn loon tijdens arbeidsongeschiktheid. Heb ik recht op 100% van mijn gebruikelijke loon tijdens vakantie?

Ja, tijdens vakantie moet uw werkgever 100% van uw gebruikelijke loon betalen, ook als u tijdens uw arbeidsongeschiktheid een lager loon ontvangt.

Mag mijn werkgever vakantiedagen afschrijven als ik op vakantie ga tijdens ziekte?

Dit hangt ervan af of u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. Indien u volledig arbeidsongeschikt bent en u niet in staat wordt geacht re-integratieactiviteiten te verrichten, mogen geen vakantiedagen worden afgeschreven, tenzij u daarmee heeft ingestemd.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u bijvoorbeeld 4 uur per dag in het kader van de re-integratie, terwijl u vóór uw ziekte 8 uur per dag werkte? Indien u een dag vakantie opneemt, moet u een volledige dag opnemen. Dat wil zeggen dat 8 vakantie-uren van uw vakantiesaldo worden afgeschreven, ook al verricht u maar 4 uur werkzaamheden per dag in het kader van uw re-integratie. Daar staat tegenover dat uw werkgever u 100% loon moet betalen over deze 8 uren.

Vervallen mijn vakantiedagen als ik geen vakantiedagen opneem tijdens ziekte?

Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.[1] Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd (voorbeeld: vakantiedagen die zijn opgebouwd in het kalenderjaar 2022 vervallen op 1 juli 2023). Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren 5 jaar na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

De vervaltermijn van zes maanden voor wettelijke vakantiedagen geldt niet voor een zieke werknemer die redelijkerwijs niet in staat is om vakantie op te nemen. In de praktijk is het vaak lastig vast te stellen of een zieke werknemer al dan niet in staat is om vakantie op te nemen. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en geen re-integratiewerkzaamheden verricht, de werknemer ook niet in staat is om vakantie op te nemen. Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wordt hij in staat geacht te re-integreren, dan wordt hij ook geacht in staat te zijn om vakantie op te nemen.

Wat moet ik doen als ik tijdens vakantie ziek wordt?

Indien u tijdens uw vakantie ziek wordt, moet u zich, conform de voorschriften bij uw werkgever, zo snel mogelijk ziekmelden bij uw werkgever. Ook dient u uw adres en telefoonnummer aan uw werkgever door te geven waarop u te bereiken bent. De werkgever kan u verzoeken om naar een arts op uw vakantiebestemming te gaan. Kunt u na afloop van de vakantietermijn vanwege uw medische toestand niet naar huis? Dan kan uw werkgever u verzoeken een verklaring van een arts over te leggen. Ook kan de werkgever u verzoeken om een telefonisch consult te hebben met een Nederlandse bedrijfsarts.

Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte?

Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.[2]

Tijdens ziekte blijft de werknemer in ieder geval de wettelijke vakantiedagen opbouwen. Of een werknemer tijdens ziekte ook bovenwettelijke vakantiedagen blijft opbouwen hangt af van de vraag of werkgever en werknemer hierover afspraken hebben gemaakt. De wet staat toe om met een werknemer af te spreken dat ziektedagen worden beschouwd als bovenwettelijke vakantiedagen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao. In de praktijk wordt deze afspraak echter zelden gemaakt.

Moet ik vakantiedagen inleveren tegen ziektedagen?

Uw werkgever mag u alleen vragen om vakantiedagen in te leveren tegen ziektedagen voor zover het de bovenwettelijke vakantiedagen en dit tussen u en uw werkgever is afgesproken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao. Is er geen schriftelijke afspraak tussen u en uw werkgever, dan kan uw werkgever u niet verplichten om vakantiedagen in te leveren tegen ziektedagen zonder uw toestemming.


[1] Volgens de wet heeft iedere werknemer recht op minimaal viermaal zijn arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Een werknemer die vijf dagen per week werkt, heeft dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Dit minimum wordt ook wel aangeduid als de wettelijke vakantiedagen. De meeste werknemers hebben op basis van de arbeidsovereenkomst of cao meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum. Het aantal vakantiedagen dat uitstijgt boven het wettelijke minimum wordt aangeduid als bovenwettelijke vakantiedagen. Een werknemer die vijf dagen per week werkt en 24 vakantiedagen per jaar heeft, heeft dus 20 wettelijke en 4 bovenwettelijke vakantiedagen.

[2] Zie voetnoot 1.