Mag de werkgever het vakantiegeld later uitbetalen vanwege de coronacrisis?

Corona, vakantiegeld

De meeste werknemers ontvangen hun vakantiegeld in de maand mei. Maar vanwege de coronacrisis verkeren veel bedrijven in financiële moeilijkheden en vrezen werknemers dat het vakantiegeld niet of later wordt uitbetaald. Zo meldde vakbond CNV op 15 mei 2020 dat 8% van de vakbondsleden zegt dat de werkgever het vakantiegeld niet wil uitbetalen vanwege de coronacrisis. Kan dit zomaar?

Het wettelijk recht op vakantiegeld

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bepaalt dat de werknemer recht heeft op vakantiegeld van ten minste 8% van het loon. Deze wet bepaalt tevens dat het vakantiegeld in beginsel in de maand juni moet worden uitbetaald. Bij schriftelijke overeenkomst, zoals een cao of arbeidsovereenkomst, kan een ander tijdstip van uitbetaling worden overeengekomen, mits de uitbetaling ten minste eenmaal per kalenderjaar plaatsvindt. Bij veel bedrijven wordt het vakantiegeld in de maand mei uitbetaald. Ook is het mogelijk om het vakantiegeld maandelijks uit te keren.

Uitstel van betaling alleen mogelijk met instemming van de werknemer

De werkgever mag de betaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen, ook niet als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert. Wel is toegestaan dat de werkgever schriftelijk met de werknemers een later moment van betaling afspreekt. Indien het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, zou de werkgever met de werknemers een betalingsregeling kunnen treffen. Zo’n regeling kan inhouden dat het vakantiegeld in termijnen wordt betaald of op een later moment. Een lager bedrag uitbetalen of zelfs in het geheel geen vakantiegeld uitbetalen is eveneens alleen mogelijk met instemming van de werknemer. Lees meer over het wijziging van arbeidsvoorwaarden in ons blog Wijziging van arbeidsvoorwaarden: wat zijn de mogelijkheden van de werkgever?.

Dit voorjaar is aan horecamedewerkers gevraagd in te stemmen met latere uitbetaling van het vakantiegeld wegens de coronacrisis. De vakbonden waren niet bereid collectief de arbeidsvoorwaarden te veranderen om het later uitbetalen van vakantiegeld te faciliteren. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep de horecabedrijven daarom op om individuele afspraken met het personeel te maken. Uit een peiling van vakbond FNV Horeca van 28 april 2020 blijkt dat 30% van het horecapersoneel bereid is in te stemmen met het later uitbetalen van het vakantiegeld. Nog eens ruim een kwart zegt akkoord te gaan met latere betaling indien daar, bij wijze van compensatie, een ‘baangarantie’ tegenover staat. 

Wat als de werkgever het vakantiegeld later betaalt zonder instemming van de werknemer?

Indien de werkgever het vakantiegeld later dan het afgesproken tijdstip uitbetaalt zonder dat de werknemer hiermee heeft ingestemd, is de werkgever over het vakantiegeld de wettelijke rente en de zogenoemde wettelijke verhoging verschuldigd. Die wettelijke verhoging is afhankelijk van het aantal dagen dat betaling uitblijft en loopt al snel op tot 50% van het vakantiegeld. 

NOW-regeling: ook compensatie voor vakantiegeld

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling en subsidie ontvangen voor de loonkosten vanwege de coronacrisis, ontvangen eveneens een tegemoetkoming voor het te betalen vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt namelijk 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies. Vanaf 1 juni 2020 wordt deze opslag verhoogd naar 40%. 

Het later of niet uitbetalen van vakantiegeld kan mogelijk gevolgen hebben voor de subsidieverlening. De NOW-regeling gaat niet met zoveel woorden in op dit punt, maar gelet op het feit dat de werkgever een tegemoetkoming voor het vakantiegeld ontvangt, lijkt het in de rede te liggen dat de werkgever deze tegemoetkoming ook daadwerkelijk aanwendt voor de (tijdige) betaling van het vakantiegeld. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocaten.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.

Zie ook onze pagina over loonvorderingen.