Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Indien een werknemer door ziekte niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten, zoals tijdens ziekte, dan is de werknemer arbeidsongeschikt. Tijdens de arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon gedurende twee jaar. 

Tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, moet de werknemer re-integreren. Re-integratie is het proces om weer terug te keren naar het eigen werk van vóór de arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel loon moet er bij arbeidsongeschiktheid worden doorbetaald?

Tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, moet de werkgever dus het loon doorbetalen. De hoofdregel hiervoor luidt dat een werkgever verplicht is om minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Maar op deze regel gelden twee belangrijke uitzonderingen: 

  1. Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op minimaal het minimumloon¹. Dat betekent dat een werknemer die het minimumloon verdient, gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% van zijn loon;
  2. De tweede uitzondering heeft betrekking op de bovengrens: volgens de wettelijke regeling is een werkgever alleen verplicht om 70% van het loon door te betalen voor zover het loon van de werknemer niet meer bedraagt dan het maximumdagloon²

De arbeidsovereenkomst of cao kan bepalen dat de werkgever het loon aanvult. Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, kan de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering van het UWV op grond van de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de zogeheten WIA-uitkering. 

Opzegging arbeidsovereenkomst met toestemming UWV

Bedrijfsarts

Tijdens de arbeidsongeschiktheid en re-integratie van de werknemer, is de werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts adviseert de werkgever omtrent de beperkingen van de werknemer, de mogelijkheden voor de werknemer en de re-integratie. De werkgever mag zelf niet informeren naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid en hij mag niet beschikken over vertrouwelijke, medische informatie van de werknemer. Deze zaken behoren exclusief tot het terrein van de bedrijfsarts.

Loonsanctie UWV

Indien een werknemer langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Het UWV kan bij de WIA-beoordeling van oordeel zijn dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratieverplichtingen. In dat geval kan het UWV bepalen dat de werkgever nog maximaal één extra jaar het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen. Wanneer de werkgever in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid alsnog voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, kan hij het UWV om een kortere duur van de loonsanctie verzoeken.

Indien niets anders is bepaald over een loonaanvulling gedurende de loonsanctieperiode, geldt in het derde jaar van arbeidsongeschiktheid de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70%.

Stappenplan bij arbeidsongeschiktheid

Dag 1: Ziekmelding

De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. De werkgever meldt de werknemer vervolgens arbeidsongeschikt bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met de werknemer. 

Week 6: Probleemanalyse

Als de werknemer bijna zes weken arbeidsongeschikt is, dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst stelt vast wat de werknemer met zijn gezondheid nog wél kan en wat hij niet kan, de zogeheten probleemanalyse. 

Week 8: Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste week van de arbeidsongeschiktheid stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op.

Week 42: 42e-weeksmelding

Als de werknemer ruim driekwart jaar arbeidsongeschikt is, doet de werkgever uiterlijk de eerste werkdag na de 42e ziekteweek aangifte van langdurige ziekte: de 42e-weeksmelding. 

Week 52: (Eerstejaars)evaluatie

Als de werknemer één jaar (52 weken) arbeidsongeschikt is, stelt de werkgever rond deze datum samen met de werknemer de (Eerstejaars)evaluatie op. Als de werknemer niet kan terugkerende naar zijn voormalige functie en geen andere passende functie bij de werkgever beschikbaar is, dient re-integratie tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever) te worden gestart. Dit dient uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie te worden gestart.

Week 88: WIA-aanvraag

In week 88 ontvangt de werknemer een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze brief staat ook de uiterlijke datum waarop de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen (de 93e week van arbeidsongeschiktheid). De werkgever ontvangt een kopie van deze brief.

Week 91: Eindevaluatie

In week 91 geeft de werkgever in de Eindevaluatie aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. 

Week 93: WIA-documenten (re-integratieverslag) aanleveren

Uiterlijk in de 93e week van arbeidsongeschiktheid dient de werknemer het re-integratieverslag bij het UWV aan te leveren. Op verzoek van de werknemer is het ook mogelijk dat de werkgever het re-integratieverslag bij het UWV aanlevert. Medische informatie moet echter altijd door de werknemer zelf worden ingediend. Aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. 

reintegratie

Re-integratie

Gedurende de re-integratie van de werknemer, rusten er op de werkgever en de werknemer vergaande verplichtingen. Zo moeten ze zich beiden inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer succesvol kan re-integreren. 

Tijdens de re-integratie kijken de werkgever en de werknemer met elkaar naar de mogelijkheden die de werknemer nog wél heeft. Er moet worden gezocht naar passend arbeid voor de werknemer; in eerste instantie bij de eigen werkgever (eerste spoor). Wanneer er binnen het bedrijf van de werkgever geen passende arbeid beschikbaar is, moet de re-integratie van de werknemer bij een ander bedrijf plaatsvinden (tweede spoor). 

De afspraken tussen werkgever en werknemer over de re-integratie worden neergelegd in een re-integratieverslag. Het re-integratieverslag bevat de volgende documenten:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Advies nodig bij arbeidsongeschiktheid?

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het re-integratieproces vaak een lastig proces. Wij helpen u graag, zowel in het Nederlands als in het Engels. Indien u via ons online contactformulier of direct telefonisch contact opneemt (tel. 020 – 68 98 123), bespreken wij graag met u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

¹ Het minimumloon wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Zie voor het actuele minimumloon: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon.

² Het maximum dagloon wordt twee keer per jaar vastgesteld door de overheid. Zie voor het actuele maximumdagloon: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/maximumdagloon.